Header Background day #25

ژانر: فانتزی خفیف (Low)

فانتزی خفیف (Low Fantasy) یا فانتزی نفوذ زیرژانری از فانتزی است که در آن رویدادهای جادویی به دنیایی نفوذ می‌کنند که در غیر این صورت معمولی می‌بود. بنابراین این زیرژانر با داستان‌های فانتزی والا – که در دنیاهای تخیلیِ دارای مجموعه قوانین و قواعد فیزیکی مخصوص به خود رخ می‌دهند – متفاوت است.

fa fa
کاور پسر سوبک
کاور پسر سوبک