Header Background day #26

مجموعه: مجموعه‌ی درنای

این مجموعه تاریخ سرزمین درنای و مردمان و افسانه هایش است. درنای نام یک امپراطوری خیالی در جهان فانتزی دیوید گمل است. در این جهان فانتزی پنج قوم اصلی وجود دارد : درنای ، نادیر ، ونتاریا ، واگریا و ساتولی که دراین میان درنای ها و ونتاریایی ها و واگریایی ها مردمی شهر نشین و متمدن هستند ولی نادیر ها و ساتولی ها به صورت قبایلی و کوچ نشین زندگی می کنند. امپراطوری درنای در سال های طولانی قبل از حوادث کتاب اسطوره اکثر دشمنان خود را شکست داده و بزرگترین قلمرو قاره را ایجاد کرده است.
Waylander is a subseries within this series.

Books are in the publishing order, for the chronological order: Ciclo Drenai