Header Background day #19

مجموعه: سرزمین میانه

مجموعه سرزمین میانه از نام سرزمین‌های تخیلی گرفته شده است که بعضی از داستان‌های ج.آر.آر. تالکین در آن اتفاق می‌افتند؛ این سرزمین در مقابل آمان یا سرزمین‌های نامیرا که والاهای فرشته‌سان به همراه بیشتر الف‌های برین در آن‌جا زندگی می‌کنند.
تالکین گفته‌است که سرزمین میانه او، همان زمین ما است، ولی در زمانی تخیلی پیش از این؛ به‌طوری‌که پایان دوران سوم تقریباً به ۶۰۰۰ سال پیش از زمان خودِ او برمی‌گردد.
Includes:
* The Lord of the Rings
* Unfinished Tales
* The History of Middle-Earth