Header Background day #05

توضیحات:
ژانری که در آن شخصیت داستان به سفری می‌رود و یا در یک مسیری به پیش می‌رود.

کتاب‌های ژانر «ماجراجویی» صفحه 43 از 44