Header Background day #01

درباره «نشر هوپا»:

فایل های «نشر هوپا»

مقدمه، سرآغاز و فصل یک پیکارگسل (ترجمه)

در دنیای پیکارگسل هر انسانی از بدو تولد قدرتی نهان دارد؛ یک دَم. به کمک آن و با استفاده از رنگ‌ها، می‌توان به اجسام و اجساد جان بخشید و به آن‌ها فرمان داد، به این قدرت جادویی «سهر» می‌گویند.زمانی‌که دو کشور همسایه تا جنگ تنها به قدر یک صلح‌نامه فاصله‌ دارند، شاهدختی از ادریس به […]

1402/09/10