Header Background day #28

دسته: عناصر داستانی

«دن براون» در باب انواع کشمکش‌های داستانی - با تغییر و تلخیص 1

«دن براون» در باب انواع کشمکش‌های داستانی – با تغییر و تلخیص

«کشمکش» یا «Conflict» آن مانع اصلی شخصیت اول داستان است که روابط موجود در داستان را تعریف می‌کند. دو نوع کشمکش جامع (بیرونی و درونی) وجود دارد که شش نوع کشمکش ادبی زیر آن‌ها دسته‌بندی می‌شوند. در این مطلب که عمدتا از زبان دن براون است، ضمن ارائه تعریفی کوتاه از مفهوم کشمکش، انواع مختلف کشمکش را به اختصار شرح می‌دهیم.

1398/07/28