Header Background day #23
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

نظریه تا واقعیت پرواز جسم !

1 ارسال‌
1 کاربران
2 Reactions
1,821 نمایش‌
s4m
 s4m
(@s4m)
Noble Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌: 418
شروع کننده موضوع  

تاريخ پرواز جسم به هزاران سال پيش بر مي گردد. در ادبيات كهن مشرق زمين ،روايات و داستان هاي بسياري از اين تجربه نزد عرفا و اساتيد علوم باطنيوجود دارد.

داستان قاليچه حضرت سليمان كه در فضا حركت مي كرد، تمثيل تاريخي در اينن باره است.

درعرفان ايران زمين، گزارش هاي زيادي از پرواز جسم يا راه رفتن روي آب وجوددارد. در يكي از اين روايات كه مربوط به « مولوي » عارف و فرزانه بزرگايرانيست، مي خوانيم،

روزي مولوي با پير ، يا مراد خود « شمس » ازمسيري مي گذشتند كه به رودخانه اي عريض و پر عمق مي رسند. شمس به مولوي ميگويد بايد از عرض رودخانه بگذريم و به آن سوي رودخانه برويم. مولوي ميگويد با چي ، اينجا كه وسيله اي نداريم.

شمس ، اين راز آشناي انديشناك ، در پاسخ مي گويد . تو دست مرا بگير و ذكر يا «شمس » بگو ما هر دو از روي آب عبور مي كنيم.

مولوينيز كه به رسم طريقت علوم باطني شك به خود راه نمي داد دست استاد بگرفت وذكر بگفت و از روي آب عبور كرد . مقداري از مسافت كه طي شد، مولوي دقتنمود كه شمس در زير زبان ذكر يا علي زمزمه مي كند.

مولوي نزد خودفكر كرد؛ حتما ذكر استاد قوي تر است و چرا خود نگويد . اما همينكه بهتكرار آن ذكر مشغول شد ، يكباره پايش در آب فرو رفت ، استاد دست او بگرفتو گفت : هر كسي با ذكر مخصوص خود پيشرفت مي كند ، تو همان “يا شمس” (يكياز سوره هاي قرآن ) بگو . سپس هر دو از روي آب گذشتند.

در ادبياتعرفاني ، اينگونه تظاهرات انساني ، “كرامت” ناميده مي شود. كرامت ، معادلواژه سانسكريت سيدهي (sidhi) در يوگاست كه به معني قدرت روحاني مي باشد.

استادماهاريشي ماهاش يوگي در مبحث سيدهي و كرامت اشاره مي كند . در بدن انسان64 مجراي روشن ضميري (خردمندي) وجود دارد كه سيدي ها (كرامات ) از طريق آنكانال ها و مجاري ، خود را آشكار مي سازد. مجموعا حدود 70 سيدهي وجود داردكه ما به تمرين پاره اي از آن ها مي پردازيم.

بخشي از آن ها سودمندتر از بقيه است . مثل : اقتدار، دوستي، نامرئي شدن ، دانش لايتنها هي و بههوا پري . در ادبيات عرفاني ايران زمين ، رسيدن به هر يك از اين قدرت هارا «مقام يا مقامات » مي نامند و معتقدند كه شخص در هر مر حله به مقامي ميرسد كه بايد از آن گذر كند وگرنه توقف در آن مقام منجر به عدم پيشرفت روحيو تثبيت در آن مقام مي شود.

پيرهرات اين خردمند و استاد راز نازك ، خواجه عبدالله انصاري سروده اي در اين زمينه دارد كه قابل تامل و تفكر است.

گر به هوا روي (پري ) مگسي باشي *.*.*. *.*.*.* به روي آب خسي باشي دل بدست آر تاكسي باشي .

بنابر اين در اين سروده ، هم ، به تجربه پرواز جسم و هوا پري اشاره مي شودو هم مهمتر از آن ، كم ارزش شمردن اين تجربه و اهميت ندادن به آن و درنهايت خدمت به مردم را ترجيح بردن .

عبادت بجز خدمت خلق نيست. «سعدي»

پاتاتجلي ، حكيم و فرزانه يوگا كه بيش از 3 يا 5 هزار سال پيش براي اولين بارتجارب و راز هاي يوگا را در يك نوشته به نام «يوگا سوترا » گرد آورده دراين زمينه مي گويد:

سيدي ها موانعي در برابر درك واقعي هستند.

بودادر كتاب ديگاني كايا (Dighanikaya) شرح مي دهد كه چگونه شاگردانش را ازانجام سيدهي باز مي داشت . زيرا آن كارها بوسيله غير بودائيها هم قابلاجرا بود و چرا بايد كسي براي اجرا كردن عمل پرواز جسم بودائي شود؟

امروزهدر يكي از روش هاي معروف مديتيشن موسوم به (T.M) يا تفكر متعادل(trancendental meditition ) كه تحت سرپرستي است. از سال 1975 روش پروازجسم علني و بصورت آكادميك در آمده و در طول سال هاي اخير شاهد پرواز هايدست جمعي در برخي از شهرهاي دنيا هستيم.

يكي از مسابقاتي كه بدين منظور در واشنگتن برگزار گرديد شخصي موفق شد بالاترين ركورد پرواز (75 سانتي متر ) را بدست آورد.

اين نتيجه در گرو نوعي تمركز فكر ، درونگري و رسيدن به مرحله خاموشي فكر و حواس مي باشد.

وقتيشخصي ، تمرين مديتيشن يا مراقبه مي كند ، در هفته هاي نخست شاهد تشتتافكار و پرش حواس است اما بتدريج قادر به منترل ذهن و آرام كردن حواس ميشود. رسيدن به اين حالت و موفقيت در آن ، درونگري و اتحاد ذهني را فراهممي آورد . لحظه اي كه افكار كاملا خاموش مي شود و حواس متوقف مي گردد وشخص به خلا ء ذهني مي رسد ، اين اتفاق بزرگي در زندگي رواني فرد است . دراين حالت يكباره فرد ، هويت و فرديت خود را از دست مي دهد و تنها يك احساسغريبي باقي مي ماند ، هشياري بسط يافته و نامحدود . شخص حس مي كند در همهجا گسترش يافته و با همه چيز يكي شده . اين مرحله در يوگا تحت عنوان صمدي(samadi) يا اتحاد است. وحدت با آگاهي كيهاني (روح كلي ). اما اين تجربهاوايل كوتاه و موقت است به همين خاطر ؛ بدان تغيير شكل تدريجي يا كشانيكا(kshanika) يعني صمدي موقت گويند . اگر اين تجربه بطور مستقيم ادامه يابد،مدت تجربه و حضور اين اتقاق ، طولاني تر و دائمي تر مي شود و صمدي دائمييا نيتيا (nitya) بوجود مي آيد.

در اين حالت ، شخص در هوشياريهايمختلف و حالت هاي متنوع زندگي ، حالت وحدت گونه ذهني را خواهد داشت و دراينجاست كه به قولي شاهد و مشهود يكي مي شود.

ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست

تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز

در اين مرحله ، ذهن داراي انسجام و توان كامل مي شود و در چنين شرايطي است كه « سيدهي ها » تحقق مي يابند.

استاد ماهاريشي ماهاش يوگي مي گويند:

« وقتي يگانگي عارفانه بين شاهد و مشهود تحقق يافت و صمدي رخ داد، فرد بر موضوعاتي كه تمركز مي دهد قدرت پيدا مي كند».

سيدهي ها يا كرامات و يا بعبارت قدرت هاي روحي ، دو بخش عمده تقسيم مي شوند.

1- سيدهي دانش 2- سيدهي قدرت

سيدهيدانش مثل : توانائي هاي فهم و درك ، روشن بيني اشراق و الهام . سيدهي قدرتمثل ، روي آتش راه رفتن ، حركت دادن اجسام با قدرت فكر و پرواز جسم است.در يكي از گزارشات تجارب پرواز جسم مي خوانيم « وزش يك انرژي در بدن وسبكي باور نكردني ، انگار مقدار زيادي انرژي در امتداد ستون فقرات جريانيافته و بينش آن را يافته ام كه تا سينه و ستون فقرات را مثل يك نور سفيدمشاهده كنم. »

جوزف ويد از طريق مصاحبه با پرواز كنندگان دريافت:آنهايي كه توفيق پرواز را داشته اند ، مي گويند پس از آنكه يكبار بتوانپرواز كرد تكرار آن چندان مشكل نيست ، تا حدي مثل يادگيري شنا كردن.

پرفسور اورم ، جانسون در مورد مراحل تدريجي پرواز مي نويسد.

مراحل تدریجی پرواز

مراحل اول: احساس هوشياري بسط يافته ، انگار شخص در فضا پخش شده است.

مرحله دوم: احساس سبكي (Layhima)

مرحله سوم
: احساس حركت انرژي در امتداد ستون فقرات از پايين به بالا

مرحله چهارم: لرزش بدن يا نفس نفس زدن

مرحله پنجم : جهش قور باغه اي ، شخص غير قابل كنترل و ناخود آگاه مثل قورباغه اين سو و آن سو مي پرد (جهش افقي)

مرحله ششم: جهش با كنترل (جهش عمودي ) . شخص در جا مي پرد ولي با شدت پايين مي آيد.

مرحله هفتم : پرواز و توقف كوتاه در فضا و فرود مجدد كه با تكرار و ممارست به حركت در فضا ختم مي شود.

يكياز استادان يوگا مراحل جهش و پرواز جسم را به حركت و راه رفتن نوزاد تشبيهمي كند . همانطور كه نوزاد اول چهار دست و پا راه مي رود بعد چيزي را ميگيرد و راه مي رود بعد روي دو پا راه مي رود . مراحل پرواز جسم نيز عمدتااينطور است.

نخست بصورت حالت لرزش و تكان هاي جزيي بدن ،بعد جهش قورباغه اي ، بعد جهش عمودي . نهايت حركت و توقف در فضا .
تكنيك پرواز جسم

راز و دانش اصلي « پرواز جسم » در يوگا در « كنداليني يوگا» نهفته است.

كندالينييوگا ؛ دانش مربوط به شناخت انرژي بنيادين انسان وكنترل آن مي باشد. در«كنداليني يوگا » اسرار محل تمركز يافته انرژي و تكنيك هاي بيداري ايننيروها و نهايتا نحوه استفاده از اين نيروها بر ملا مي شود. بر اين اعتقاد، انرژي بنيادين در پائين ترين قسمت ستون فقرات تقريبا در نزديكي نشمينگاهتمركز يافته و بعبارتي همچون ماري كه سه دور به دور خرد حلقه زده استخوابيده است.

كحنال در زبان ساسنكريت بمعناي گودال است . و آن محليبوده است براي نگهداري آتش در قديم . وقتي شما با تمرينات تمركز فكر ومديتيشن توانستيد به درون خود راه يابيد و بر نقاط داخلي بدن و انرژينهفته اثر گذار باشيد. مي توانيد اين انرژي را فعال نمائيد . اگر بخواهيمبراي درك و حس كردن اين مطلب مثال قابل لمس بزنيم مي توانيم اين حالت رابه فعال شدن انرژي و نيروي جنسي تشبيه كنيم : انرژي جنسي هم در ما نهفته وخفته است ولي وقتي به كمك ذهن يا تجربه واقعي آن را تحرك مي كنيم ؛ بهتدريج حرارت و نيروئي درون ما زنده مي شود و ما از آن لذت مي بريم . انرژيكنداليني هم وقتي بيدار مي شود ، مشابه چنين جنبشي را در انسان بوجود ميآورد. زمانيكه انرژي كنداليني فعال مي شود بطور عادي در امتداد ستون فقراتبه بالا صعود مي كند و شما حركت آن را احساس مي كنيد اما اين صعود در همهافراد يكسان احساس يا تجربه نمي شود. بعضي ها داغي زيادي در داخل لگناحساس مي كنند.

برخي مورمور شدن يا حالات تيك و جنبش هاي عضلانيپراكنده را تجربه مي كنند. عداه اي هم ممكن است اين بر انگسيفتگي ها را نهبصورت جسماني يلكه بيشتر عاطفي و رواني احساس كنند و دچار تغييرات خاقي ياهيجاني شوند مثلا احساس اينكه مي خواهند گريه كنند . خنده كنند ، جيغبكشند يا شور عشق زياد را تجربه كنن و اين تفاوت ها به عوامل مختلفي بستگيدارد كه يكي از آن ها نوع تحريك انرژي و نقاط چاكراي مورد نظر است.

وقتيانرژي فعال مي شود و به بالا صعود مي كند عموما در مسير اصلي خود يعني ازنقطه نشيمنگاه تا سقف سر از 7 نقطه اصلي كه حوز ها يا ميدان هاي مخصوصانرژي است مي گذرند. اين ميدان ها يا چرخه ها را در يوگا «چاكرا » گويند.

هر نقطه چاكرا از ميان اين 7 نقطه ، داراي خصوصيات خاصي است و فعال شدن هر چاكرا خواص خود را باز مي نمايد.

تمرينكننده «كنداليني يوگا» بعد از اينكه اين انرژي را فعال كرد و در مسيرعمودي از پائين به بالا قرار داد بايد آن را به تدريج از اين چاكراهابگذارند و قتي به اين امر موفق گرديد مي تواند مطمئن گردد برحركت و هدايتاين نيرو كنترل و تسلط يافته است.

در قبل به سيدهي ها يا كراماتاشاره داشتيم و در اينجا بايذ بگوئيم كه ظهور هر سيدهي منوط به تحريك نقاطخاصي است و در واقع ممكن است براي هر سيدهي يك يا بيش از يك نقطه موثرباشد . در كتاب كشفيات رواني پشت پرده آهنين نوشته لين اسكرو در مي خوانيم؛ هر كه چاكراي آناهات را در قلبش بيدار كند مي تواند در هوا راه رود.

در سيدهي يا كرامت پرواز جسم ؛ عموما 3 نقطه يا 3 چاكرا تاكيد شده است.

1-مولادها را

2-آناهات

3-آجنا---->چاکرای ششم---->مهمترین چاکرا در بدن .

برايحصول نتيجه بايد مدتي مديتيشن كرد. همزمان تمرينات يوگا ( آساناها ،پراندياما ) را اجرا نمود و براي بيداري كنداليني تمرينات مخصوصي نظيرباندها ، انقبلض و فشار آوردن بر نقاط چاكرا، نهايتا ذكر خواني مخصوص هرچاكرا را با روشي مشخص اجرا نمود . كم كم شما متوجه جنبش انرژي در بدنخواهيد شد . سپس مي توانيد سراغ تمرينات اختصاصي چاكرا به فرض پرواز جسمبرويد يوگا و مديتيشن مي كنيد و بعد روي 3 چاكراي مخصوص پرواز عمل مي كنيد.

در اين وضعيت براي كمك مي توانيد در حاليكه نشسته ايد ( در حالت لوتوس يا نيمه لوتوس)

قدريبدن خود را مثل پاندول ساعت به نوسان در آوريد و يا قدري خود را از ناحيهكمر يا نشيمنگاه تكان دهيد و اين تكان ها خوب است با هارموني دروني واحساس دروني از حركت هماهنگ گردد. كم كم شما شروع به جهش كردن مي كنيد ،البته برخي ممكن است قبل از آن شاهد احساس و تجربه تكان هاي شديد باشند.

مواظبتنفس و قلب خود باشيد . احتمال دارد برخي دچار ضربان هاي شديد شوند براياين منظور خوب است همواره حركات يوگا را انجام دهيد تا بدن شما قوي وآماده باشد. استرس ها و فشارهاي هيجاني روزمره را كم كنيد.

قدريرژيم غذايي را رعايت نمائيد كمتر با صحبت كردن انرژي خود را تلف كنيد . تاآنجا كه ممكن است روزانه مديتيشن را انجام دهيد . شما نيز خواهيد توانستپرش و پرواز جسم داشته باشيد.


   
ida7lee2 and yasss reacted
نقل‌قول
اشتراک: