Header Background day #01
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

فلسفه و منطق

مطالعهٔ مسائل کلی و اساسی پیرامون موضوعاتی چون وجود، آگاهی، حقیقت، عدالت، زیبایی، اعتبار، ذهن و زبان است. وجه افتراق فلسفه با راه‌های دیگر پرداختن به این پرسش‌ها با رویکردی نقّادانه به وسیله استدلال‌های عقلانی‌
عنوان موضوع
نمایش‌
ارسال‌

اشتراک: