Header Background day #26

برچسب: نیلوفر لاری

کسی پشت سرم آب نریخت

کلاس در سکوت سنگینی فرو رفته بود. تنها صدای قدم‌های آقای بهرامی، دبیر تاریخ، سکوت را می‌شکست. گه گاهی بالای سر یکی از بچه‌ها می‌ایستاد و به پاسخ‌هایشان خیره می‌شد. خودکار در دهانم بود و در آن را می‌جویدم و پشت سر هم آهسته تکرار می‌کردم: منگوقاآن پس از مسلمان شدن چه نامی اختیار کرد […]

1397/06/25