Header Background day #26

برچسب: اشعه سبز سحرآمیز

اشعه سبز سحرآمیز

سام و سیب پسران فرزندان خانوادهی مرفه با چیز عجیبی در آسمان متوجه می شوند چیزی فراتر از باور .اشعه ی سبزی در ارتفاعات خودنمایی می کند .اما ذهن کنجکاو آنها به همین بسنده نمی کند بلکه باید به کشف این پدید نادر بپردازند و …

1397/06/19