Header Background day #05

درباره «وبسایت طرفداران فانتزی»:

فایل های «وبسایت طرفداران فانتزی»

جلد اول وقایع نگاری واردستون: شاگرد شبح‌گیر

اگر توماس جادوگر را اشتباهی آزاد کند گرگوری پیر سال‌ها منطقه را از شر موجودات پلید نجات داده و حالا در زمان پیری باید جانشینی انتخاب کند. اما چه کسی؟ از بیست و نه شاگردش، بعضی شایستگی نداشتند و بعضی دیگر جان سالم به در نبردند. حالا نوبت توماس وارد آخرین شاگرد و امیر گرگوری […]

1397/07/12

سانتا کلاوس (داستانهای کوتاه دارن شان)

داستان کوتاهی از دارن شان

1397/06/31